Hotline/Signal 0938 245 778 Vietnames Vietnames
Đầu bịt cụm phủ vẹc ni máy KBA
   
Sản Phẩm: Đầu bịt cụm phủ vẹc ni máy KBA
Mô tả: Đầu bịt cap cấp dùng cho đơn vị tráng phủ Tresu D2 và Harris & Bruno của dòng máy KBA